- ฝ่ายการคลัง -
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางสุภรณ์ เวทีกูล
หน้าที่ความรับผิดชอบ

              
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงาน และควบคุมเกี่ยวกับการรับเงินในสำนักงาน ด้วยเครื่องแคชรีจีสเตอร์ (Cash Register) และการรับเงินประเภทอื่นๆ การเบิก จ่ายเงินการจัดทำบัญชีแยกประเภท การจัดทำทะเบียนผลประโยชน์ การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของส่วนราชการต่างๆ การจัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุ-ประสงค์ การจัดทำและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงานตาม ระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร รวม 6 ระบบงาน ได้แก่ ระบบการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานงบประมาณ ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง และระบบงานบัญชีทรัพย์สินและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ 0 2233 1224 ถึง 8 ต่อ 7175-7178 หรือ 0 2235 2838
โทรสาร 0 2236 3882