- ฝ่ายโยธา -
หัวหน้าฝ่ายโยธา

หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายประจักษ์ วงศ์วุฑฒิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

                              ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ได้แก่การก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานลอยคนเดิน ข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้าโรงเรียนภายในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ที่รับผิดชอบ การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การรับการอุทิศและการจัดซื้อโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดูแลรักษาที่สาธาณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการจัดทำผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดีน การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาด ป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองทางโค้ง การทาสีขอคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน การสำรวจ ออกแบบ หรือ ประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหาร งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ บำรุงรักษาตาม สัญญาที่ว่าจ้างเอกชนดำเนินการ

งานให้บริการประชาชน ฝ่ายโยธา    

1.
การก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรัีบปรุง ถนน ซอย ทางเท้า ผิจจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้าและปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ที่รับผิดชอบ
2.
การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค
3.
การรับการอุทิศและการจัดซื้อโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี
4.
การดูแลรักษาที่สาธารณะและืที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5.
การบำรุงดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้่ามคลอง
6.
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
7.
ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการจัดทำผังเมืองประเภทต่าง ๆ
8.
การควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ
9.
การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
10.
การจัีดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาด ป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง
11.
การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทะแยงเหลือง การจัดทำชะลอความเร็ว การติตตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน
12.
การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ บำรุงรักษาตาม สัญญาที่ว่าจ้างเอกชนดำเนินการ

โทรศัพท์ 0 2233 1225 ถึง 8 ต่อ 7162,7179 หรือ 0 2235 2176 โทรสาร 0 2235 3633